FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 12:26 PDF icon १७. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐने २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 12:20 PDF icon १६. स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 12:16 PDF icon १५.विरुवा गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको स्थानीय पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 12:13 PDF icon १४.पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 12:11 PDF icon १३.विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 12:08 PDF icon १२. विरुवा गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन ऐन २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 12:07 PDF icon ११.कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाले तयार गरेको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 00:00 PDF icon ९. विरुवा गाउँपालिकाले तयार पारेको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 00:00 PDF icon १०. विरुवा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 06/05/2018 - 12:34 PDF icon १९. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf

Pages