FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विरुवा गाउँकार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 22:31 PDF icon ४.गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 22:23 PDF icon ०८. विरुवा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 22:22 PDF icon ०७. विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिका, गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 22:21 PDF icon ५.गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 22:19 PDF icon ६.विरुवा गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचार संहिता, २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 22:17 PDF icon ३. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 22:14 PDF icon २. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 21:50 PDF icon १.विरुवा गाउँपालिकाको निर्णय आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण(कार्यविधि)नियमावली २०७४.pdf
विरुवा गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 06/08/2018 - 12:39 PDF icon २०. विरुवा गाउँपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कर्यविधि २०७५.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको एकीकृत सम्पत्तिकर कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 06/08/2018 - 12:31 PDF icon १८.एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages