FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भू-उपयोग क्षेत्र कित्तागत वर्गीकरण २०८० ८०/८१ 12/24/2023 - 10:53 PDF icon ४. भू-उपयोगको क्षेत्र वर्गिकरण २०८०.pdf
भू-उपयोग क्षेत्रको कित्तागत वर्गिकरण २०८० ८०/८१ 12/14/2023 - 15:32 PDF icon ४. भू-उपयोगको क्षेत्र वर्गिकरण २०८०.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यावसायी ईजाजत सम्बन्धी कार्यविधि पहिलो संसोधन २०७९ ७९-८० 07/19/2023 - 12:37 PDF icon ६०. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
विरुवा गाउँपालिका आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 07/19/2023 - 12:16 PDF icon ७७. आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
विरुवा प्रज्ञा प्रतिष्ठान संचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 07/19/2023 - 12:14 PDF icon ७६. विरुवा प्रज्ञा प्रतिष्ठान संचालन कार्यविध २०७९.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 07/19/2023 - 12:12 PDF icon ७५. विरुवा गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी संचलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि - २०७९.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको बालबालिका अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७९ ७९-८० 07/19/2023 - 12:11 PDF icon ७४. बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७९.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७९ ७९-८० 07/19/2023 - 12:03 PDF icon ७३. प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन , २०७९.pdf
विरुवा प्रज्ञा प्रतिष्ठा ऐन २०७९ ७९-८० 07/19/2023 - 12:02 PDF icon ७२. विरुवा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७९.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी ऐन २०७९ ७९-८० 07/19/2023 - 12:01 PDF icon ७१. विरुवा गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी ऐन, २०७९.pdf

Pages